Almanna villkor

Allmänna villkor

ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor (nedan ”Allmänna Villkor”) tillämpas mellan Handla Bil Sverige AB (org.nr. 559079-4896), nedan ”HBAB”) och näringsidkare (fysisk eller juridisk person) eller konsument (nedan ”Kund/en”). Med konsument menas köpare som avser att använda fordonet för enskilt bruk. Med näringsidkare avser övriga köpare. För konsumenter gäller konsumentköplagen (KKL)

Köpeavtal och Beställning
Detta avtal är bindande då 1) HBAB och Kund har skrivit under avtalet, antingen i HBABs lokaler eller att kund på annan ort skrivit under. Sker detta på annan ort skall Kund antingen skanna in en kopia eller ta en bild med någon form av kamera och skickat till HBABs mail där kunds signatur finns. 2) HBABhar mailat till Kund och kund besvarat mailet med ett godkännande 3) Kund muntligt har godkänt avtalet och de Allmänna Villkoren.

Undersökningsplikt
Kunden ska i samband med leveransen undersöka fordonet för att verifiera att denna motsvarar det som överenskommits, både muntligen och enligt köpeavtalet. Reklamation avseende fel som upptäcks eller som borde upptäckts vid leveransen av fordonet ska för att beaktas, ske omedelbart efter leveransen.

Avbeställning
Kund har rätt att avbeställa fordonet före leverans mot ersättning enligt p.9
Ingen ångerrätt gäller för vare sig köpare i bilhallen eller för köpare via nätet/telefon. Ångerätt enligt distansköplagen gäller inte då kund som köper via nätet eller telefon själv valt att göra ett distansköp och inte besökt oss fysiskt i bilhallen.

Inbyte
Kund försäkrar att inbytesfordon är hans egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att den står som säkerhet för skuld som anges i köpeavtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köpare uppgivit sänks nettopriset på inbytesfordonet med motsvarande belopp.
Kund försäkrar och denne har uppgett alla eventuella fel och brister som finns på fordonet som denne är medveten om. Om det visar sig att så inte är fallet blir kunden betalningsansvarig för detta.

Garantier och felansvar
Har HBAB lämnat garanti framgår detta i avtalet eller i bifogad handling. Har garanti inte lämnats svarar HBAB enligt KKL gentemot konsument för fel som föreligger vid leveransen. Mot näringsidkare lämnas inga garantier.

Reklamation
Vid fel på fordonet skall kund reklamera felet till säljföretaget inom en (1) vecka från dess att det upptäckts. I annat fall utgår ingen ekonomisk ersättning från HBAB
Påföljder vid fel
HBAB har rätt att välja var felet skall avhjälpas.  
HBAB ersätter ej kund för utebliven arbetsersättning eller hyrbil undertiden felet avhjälps.
Kund har ej rätt att häva köpet p.g.a. av ett fel har uppstått.

Försening från köparens sida
Om fordonet finns för avhämtning och Kunden inte har betalat i rätt tid, kan HBAB 1) kräva köpets fullgörande och dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) eller 2) häva köpet och kräva ersättning med femton (15) % av det pris som anges i köpeavtalet jämte ersättning för av- och påmontering av extrautrusning och övriga kostnader med anledning av hävningen.

Skadestånd vid avbeställning från kunden
Avbeställer Kunden fordonet inom tre (3) dagar efter att Köpeavtalet har ingåtts, har HBAB rätt till ersättning med en komma fem (1,5) % av det pris som anges i Köpeavtalet, dock lägst femtusen (5 000) kr. Har fordonet försetts med extrautrustning, ska Kunden dessutom ersätta Hför dess kostnader för på- och avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning av detta. Vid senare avbeställning har HBAB rätt till ersättning med sju (7) % av det pris som anges i Köpeavtalet, dock lägst femtusen (5 000) kr.

Registrering
Om inte annan överenskommits ombesörjer HBAB att fordonet registreras och försäkras på kund. Ev. utlägg för detta betalas av kund.

Återtagandeförbehåll
HBAB förbehåller sig rätten att återta det sålda fordonet intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt detta avtal.

Kreditköp
Vid kreditköp utgår kreditkostnader i enlighet med vad som framgår av köpeavtalet. Övriga kreditvillkor framgår av bifogad handling från kreditgivare.

Tvist
Om en tvist mellan konsument och HBAB uppstår och inte kan lösas mellan parterna kan konsumenten vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till ARN (Allmänna Reklamations Nämnden). Tvisten kan även prövas av Allmän doms